23 Oct 2018 - 16:06       


 
Navigator 

Căutare 


Advertising. 

 

 

 

Căutare GOOGLE
Cifrele ingrozitoare ale Guvernului Ponta: salarii ilegale de milioane de euro, cladiri la pre?ul de 43 lei, bilan?uri contabile eronate
   Tipărire
România liberă Un amplu audit asupra exerci?iului financiar pe anul 2014 arata ca in guvernarea condusa de Victor Ponta haosul a fost complet

. Aproape toate ministerele ?i-au subevaluat patrimoniul, au lasat in afara inventarului numeroase bunuri de valoare pe care le administrau, iar in contabilitate s-au descoperit erori insemnate. Toate acestea au favorizat prejudicierea bugetului statului intr-un moment in care acela?i Guvern inchidea firme ?i pentru lipsuri de 1 leu in gestiune.Indisciplina financiara pare sa fi fost la ea acasa in guvernarea Victor Ponta. Nu trebuie sa fii mare economist ca sa in?elegi ca norme elementare financiar-contabile nu au fost respectate. Bugetele au fost supradimensionate, s-au facut pla?i ilegale fie pentru salarii ori deplasari, penalita?ile date rau platnicilor nu au mai fost inacasate, credite deja luate nu au fost folosite pentru finalizarea unor proiecte, arata raportul public pe 2014 al Cur?ii de Conturi. Situa?ia juridica a unor bunuri nu a fost clarificata, cuantumul ajutoarelor oferite popula?iei nu are baza legala ?i bunuri de milioane de euro – achizi?ionate, deja – nu au fost folosite niciodata.Ministerul Dezvoltarii a uitat sa dea drumurile inapoiIn situa?ia finaciara a Ministerului Dezvoltarii Regionale nu a fost cuprinsa suma de 150 milioane de lei prevazuta in execu?ia bugetara a unui ordonator de credite din subordine, respectiv Agen?ia Na?ionala de Cadastru ?i Publictate Imobiliara. Consecin?a: reflectarea incorecta a execu?iei bugetare proprii. Inspectorii Cur?ii de Conturi au descoperit \\\'subevaluarea ?i implicit diminuarea valorii patrimoniului public ?i privat cu 123 de milioane de lei, reprezentand contravaloarea unor terenuri ?i imobile in baza unui raport de evaluare care con?ine omisiuni ?i erori. Nu a fost actualizat inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea MDARP cu bunuri in valoare de 1,7 mlioane lei. Nu au fost inregistrate ?i intabulate bunuri proprietate publica ?i privata a statului de natura terenurilor ?i cladirilor in valoare de 273 milioane de lei aflate in proprietatea Ministerului\\\'. In perioda 2012-2014, Ministerul a reabilitat un numar de 285 de drumuri in favoarea unor entita?i locale dar, in final, a uitat sa le transfere catre beneficiari. Astfel, ace?tia din urma nu le-au putut exploata ?i s-au pierdut bani la buget. Ministerul a platit 3,5 milioane de euro catre fo?ti salaria?i in urma unor hotarari judecatore?ti fara a cauta vinova?ii ?i fara a recupera prejudiciul. Ministerul a aprobat pla?i in valoare de 900 mii de lei pentru finan?area unor obiective de investi?ii amplasate pe terenuri aflate in litigiu.La Secretariatul General al Guvernului s-au cheltuit pe transport 2,6 milioane de lei fara respectarea principiului economicita?ii in utilizarea fondurilor publice.Mo? Craciun de la Ministerul Muncii: ofera ce nu de?ineVorbim de un minister care se intinde mai mult decat ii este stabilit prin lege. S-a constatat \\\'supraduimenisonarea bugetului ministerului cu suma de 32 de milioane de lei prin includerea in prevederile bugetare ale acestuia a unor sume care nu apar?ineau bugetului de stat, acestea fiind ale unor asocia?ii sau funda?ii care nu sunt sub autoritatea sa. Men?inerea nejustificata in eviden?a contabila a unor bunuri in suma de un milion de lei care apar?ineau unei direc?ii preluata de Ministerul Fondurilor Europene\\\'. Unii angaja?i au continuat sa primeasca bani de?i au fost da?i afara din minister. In schimb, al?i ceta?eni s-au trezit cu bani nemerita?i: \\\'au fost efectuate  pla?i necuvenite ca ajutoare sociale ?i aloca?ii pentru sus?inerea familiei in valoare de 17 milioane de lei\\\'.In schimb, Ministerul Muncii trece nepasator pe langa legea care spune ca o data la trei ani trebuie sa i?i inventarieze toate bunurile. Ultima ac?iune de reevaluare dateaza din 2010.Miliarde ramase suspendate intre ministereMinisterul Agriculturii a apucat sa ia credite de 20 de milioane de lei pe care, ulterior, nu le-a mai folosit ?i nici nu a facut apel la Ministerul de Finan?e pentru anularea lor. ?i, in general, arata Curtea de Conturi: \\\'nu au fost respectate prevederile legale privind procesul de fundamentare ?i elaborare a proiectului de buget, in sensul ca nu au fost documentate ?i detaliate propunerile de cheltuieli pentru proiectul de buget, iar la veniturile proprii nu s-a avut in vedere prevederile legale privind gradul de realizare a veniturilor proprii. Nu s-a urmarit ?i facturat spre incasare penalita?i de intarzire datorate de clien?i\\\'. Altfel spus, nepasarea fa?a de banul public a fost maxima.In aceea?i nota, la Ministerul Mediului Apelor ?i Padurilor (MMAP) aflam ca exista \\\'elemente patrimoniale in suma de 63 de milioane de lei care con?in erori sau care nu au fost incadrate corect. Nu au fost intreprinse demersurile in vederea actualizarii cu suma de 12 milioane de lei a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului\\\', arata raportul Cur?íi de Conturi. Nu exista o rela?ie institu?ionala corecta ?i legala cu institu?iile aflate in subordine: \\\'nefinalizarea procedurilor legale de transfer de la Romsilva la MMAP in valoare de 2,8 miliarde de lei. Referitor la modul de derulare a contractelor de gestionare a fondului de vanatoare s-a constatat neplata de catre gestionarii fondurilor cinegetice a tarifelor de gestionare in suma echivalenta cu 2,7 milioane de euro cu impact semnificativ asupra bugetului consolidat\\\'. Adica, statul te lasa sa ucizi animale, dar ii e lene sa incaseze taxele.Pla?i ilegale la TransporturiPersonalul ?i persoanele cu func?ii de conducere de la acest minister  au primit dreptui salariale nemeritate de 20 milioane de lei. Haosul in contabilitate e deplin potrivit raportului Cur?ii de Conturi: \\\'Nu a fost restituita suma de 19 milioane de euro ramasa neutilizata la finele anului 2011 in contul de disponibil al Ministerului Transporturilor reprezentand imprumutul acordat CN CFR SA pentru finan?area programului de reabilitare a unor sta?ii de cai ferate. Inregistrari contabile eronate de 14 milioane de lei ?i raportarea de cheltuieli efective denaturate in valoare de 11 milioane de lei. Existen?a unei diferen?a in minus de 126 de milioane de euro in ceea ce prive?te valoarea de patrimoniu a unor terenuri ?i cladiri. Au fost defectuos inventariate bunuri in valoare de 240 de miliarde de lei\\\'. ?i, in plus, Ministerul Transporturilor are propriu sistem de evaluare imobiliara existand 18 cladiri ?i terenuri in suprafa?a de 1267 de mp inregistrate cu o valoare de numai 43 de lei.Ministerul Sana?ii a avizat medicamente ilegal de scumpeCuantumul ajutorelor finaciare pare ca se calculeaza dupa inspira?ia de moment a func?ionarilor din Ministerul Educa?iei: \\\'Metodologia de alocare a fondurilor destinate burselor ?i altor forme de protec?ie sociala a studen?ilor romani se bazeaza pe valoarea de 69 de lei, fara ca aceasta suma sa fie aprobata conform prevederilor legale\\\'. ?i la acest minister bunuri importante de 1,3 miliarde de lei nu au fost prinse in patrimoniu, iar Instittuul Na?ional de Cercetare pentu Fizica ?i Inginerie Nucleara Horia Hulubei a primit 9 miloane de lei fara prezentarea documentelor justificative. S-a stablit ca  manualele ?colare din clasele I ?i II s-au editat cu mare intarziere datorita incompeten?ei conducerii ministerului.La Ministerul Sanata?ii s-a descoperit ca \\\'un numar de 5.600 de licen?e pentru pachete software in suma de 5,4 milioane de lei primite cu titlu gratuit de la Ministerul pentru Societatea Informa?ionala nu au fost trasferate unita?ilor din subordine spre a fi utilizate conform scopului pentru cae au fost luate\\\'. S-a confirmat ceea ce ?tia o ?ara intreaga: numeroase medicamente sunt mult mai scumpe in Romania decat impune legisla?ia europeana:  \\\'Conducerea Ministerul Sanata?ii a avizat pre?uri mai mari la medicamente decat cele ob?inute daca s-ar fi respectat prevederile legale. Nu au examinat anual pre?urile tuturor medicamemntelor ?i nu s-au actualizat atunci cand au aparut modificari in pre?urile acelora?i medicamente in ?arile de compara?ie\\\'.La Autoritatea Na?ionala pentru Turism indiferen?a este la ea acasa: \\\'S-au efectuat 57 lucrari de investi?ii in valoare de 1,7 miliarde de lei pe care nu le-a urmarit. In cazul a 17 dintre ele, nu de?ine informa?ii despre sumele decontate. Nu a urmarit stadiul de realizare a altor lucrari de 127 milioane lei, iar termenul de predare a fost depa?it pentru 9 dintre ele\\\'. In plus, nu s-au depus cereri de rambursare pentru recuperarea sumei de 12 milioane de lei platita din fondul bugetului de stat.Neregulile sesizate de Curtea de Conturi la ministerele conduse de mini?trii guvernului Ponta ?i la institu?ii din subordine se intind pe zeci de pagini. Sunt atat de numeroase ?i de diverse incat nu lasa loc de interpretare in privin?a gradului de incompeten?a.  Metodologia de alocare a fondurilor destinate burselor ?i altor forme de protec?ie sociala a studen?ilor romani se bazeaza pe valoarea de 69 de lei, fara ca aceasta suma sa fie aprobata conform prevederilor legale.Cifrele contabile ale guvernului Pontal 123 milioane lei suma cu care a fost subevaluat valoarea patrimoniului public a Ministerului Dezvoltarii17 milioane de lei plati?i ilegal pentru aloca?ii la Ministerul Muncii20 milioane de lei ob?inu?i din credite ?i nefolosi?i la Ministerul Agriculturii7 milioane de lei destina?i unor lucrari ecologice au fost prost administra?i la Ministerul Mediului20 milioane de lei valoarea pla?ilor salariale ilegale la Ministerul Transporturilor1,3 miliarde lei valoarea bunuri neprinse in inventarul contabil al Ministerului Educa?iei5.600 de licen?e pentru software nu au fost niciodata folosite de Ministerul Sanata?ii12 milioane de lei pierdu?i de Autoritatea pentru Turism deoarece nu a depus cereri de rambursare. Reduceri la carti, Descopera noua ta aventura comenteaza sau vezi comentarii /* (c)
Publicat de:
Miercuri, 03 Februarie 2016 - 07:28 AM
 

Cifrele ingrozitoare ale Guvernului Ponta: salarii ilegale de milioane de euro, cladiri la pre?ul de 43 lei, bilan?uri contabile eronate | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
 
 
Acces...

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu