21 Mar 2019 - 10:57       


 
Navigator 

Căutare 


Advertising. 

 

 

 

Căutare GOOGLE
REGLEMENTARILE CONTABILE NATIONALE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE LA ORA TRANZITIEI (V)
   Tipărire
Curierul național REGLEMENTARILE CONTABILE NATIONALE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE LA ORA TRANZITIEI (V)Lector

. univ. dr. Stefan Bunea, ASE Bucuresti, Director INDPC, CECCAR(O ANALIZA COMPARATIVA A PREVEDERILOR DIRECTIVEI 2013/34/UE CU PREVEDERILE OMFP 3055/2009 SI CU CELE ALE VECHILOR DIRECTIVE)Decizii inerente viitoarelor schimbari de reglementari contabile în România:Din comparatia de mai sus se poate constata cu usurinta faptul ca OMFP 3055/2009, în forma pe care o are în prezent, prescrie cele 10 principii retinute în Noua Directiva. Nu asteptam modificari în ceea ce priveste principiile contabile aplicabile raportarii financiare.Totusi, trebuie reconsiderate anumite politici contabile prevazute de Ordin pentru a se asigura aplicarea acestui set de principii de o maniera coerenta cu precizarile Directivei.Statele membre au posibilitatea de a scuti întreprinderile de la aplicarea principiului prevalentei economicului asupra juridicului.  Consideram însa ca utilizarea acestei optiuni ar afecta calitatea informatiei raportate si ar contraveni obiectivului federator al imaginii fidele.  Observam importanta acordata principiului prudentei. Directiva prevede ca Statele Membre pot permite recunoasterea datoriilor previzibile si a pierderilor potentiale. Principiul intangibilitatii solicita ca bilantul de deschidere sa corespunda cu bilantul de închidere. Cu toate acestea, statele membre pot impune ajustarea cifrei pentru exercitiul financiar precedent daca sumele prezentate în situatiile financiare nu sunt comparabile. Daca valorile nu sunt comparabile sau sunt ajustate, acest lucru se prezinta în notele la situatiile financiare, însotit de explicatii.În prezent principiul prevalentei economicului asupra juridicului este aplicabil (teoretic) tuturor entitatilor care intra în sfera de aplicare a OMFP 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Politicile contabile coerente cu acest principiu au fost preluate de catre autoritatea de reglementare din referentialul IFRS (de exemplu, IAS 17 în cazul clasificarii contractelor de leasing si IAS 18 în cazul recunoasterii veniturilor din vânzari de bunuri). Standardele IAS 17 si IAS 18 fac obiectul unui proces de revizuire. În acest context, autoritatea de reglementare dar si celelalte parti interesate de raportarea financiara vor trebui sa analizeze daca evolutia standardelor IFRS justifica utilizarea acestui referential ca sursa de politici contabile în reglementarea nationala sau daca prevederi prezente sunt mai potrivite chiar si cu riscul ca acestea sa nu mai fie coerente cu standardele IFRS în vigoare la un moment dat.În ceea ce priveste alternativa de a prezenta un bilant si o situatie a rezultatului global în locul modelelor cerute de Directiva, aceasta ar putea fi avuta în vedere, în opinia noastra, ca optiune pentru entitatile raportoare mari cu vocatie internationala care chiar daca nu sunt cotate pe o piata reglementata, fac parte dintr-un grup care prezinta situatii financiare consolidate conform IFRS. Noua Directiva nu contine un cadru conceptual asa cum regasim în referentialul IFRS. Ar fi si dificil de fundamentat un asemenea cadru, date fiind numeroasele optiuni pe care Directiva le ofera statelor membre (a se întelege, în anumite cazuri, compromisuri) care fac imposibil un demers de asigurare a unei coerente conceptuale. În OMFP 3055/2009 regasim elemente ale cadrului conceptual (utilizatorii situatiilor financiare, caracteristicile calitative ale situatiilor financiare) preluate din vechea forma a cadrului concepual IFRS. La o analiza atenta a politicilor contabile prevazute de Ordin se pot identifica situatii de inconsecventa a acestora cu enunturile preluate din cadrul conceptual. Exista si o justificare a acestei inconsecvente. Doar un înalt nivel de convergenta a politicilor contabile prevazute de Ordin cu cele prevazute în volumul IFRS ar putea elimina aceasta inconsecventa. Desi Ordinul a preluat masiv politici IFRS, pe unele ca atare, pe altele adaptându-le, limitarile impuse de asigurarea conformitatii cu directivele europene au determinat definirea de solutii care sa nu fie întrutotul coerente cu enunturile din cadrul conceptual.Între timp, cadrul conceptual al IFRS a fost revizuit semnificativ.  O baza conceptuala si o clarificare în terminologia utilizata sunt absolut necesare, în opinia noastra, în orice reglementare contabila care va fi emisa în viitor. Ramâne de vazut daca autoritatea de reglementare va avea în vedere forma actuala a cadrului conceptual al IASB sau daca va conserva enunturile existente.5.Reguli de evaluareNoua Directiva stipuleaza ca elementele recunoscute în situatiile financiare anuale ar trebui evaluate pe baza principiului pretului de achizitie (n.a. - traducere defectuoasa a principiului costului istoric) sau al costului de productie pentru a garanta fiabilitatea informatiilor continute în situatiile financiare. Cu toate acestea, statele membre ar trebui sa fie autorizate sa permita sau sa impuna întreprinderilor reevaluarea activelor imobilizate pentru a putea furniza informatii mai relevante utilizatorilor situatiilor financiare.Pentru ca informatiile financiare de pe întreg teritoriul Uniunii sa poata fi comparabile, este necesar ca statele membre sa permita introducerea unui sistem de contabilitate la valoarea justa pentru anumite instrumente financiare. În plus, sistemele de contabilitate la valoarea justa furnizeaza informatii care pot fi mai relevante pentru utilizatorii situatiilor financiare decât informatiile bazate pe pretul de achizitie sau costul de productie. În consecinta, statele membre ar trebui sa permita adoptarea unui sistem de contabilitate la valoarea justa de catre toate întreprinderile sau categoriile de întreprinderi, altele decât microîntreprinderile care utilizeaza exceptarile prevazute în prezenta directiva, atât pentru situatiile financiare anuale, cât si pentru situatiile financiare consolidate sau, daca un stat membru alege astfel, numai pentru situatiile financiare consolidate. În plus, statele membre ar trebui sa poata permite sau impune contabilizarea la valoarea justa a unor active, altele decât instrumentele financiare.În Noua Directiva se precizeaza ca daca suma de rambursat în contul oricarei datorii este mai mare decât suma primita, statele membre pot permite sau pot solicita ca diferenta sa fie prezentata ca element de activ. Aceasta este prezentata separat în bilant sau în notele explicative la situatiile financiare. Cuantumul acestei diferente este amortizat anual în proportii rezonabile si definitiv pâna cel târziu la data rambursarii datoriei.Se cunoaste ca, în prezent, OMFP 3055/2009 prevede ca împrumutul obligatar, spre exemplu, sa fie prezentat în bilant la cost amortizat (adica la suma primita determinata ca diferenta între suma de rambursat reflectata în contul 161 si pierderea nerealizata la data bilantului, reflectata în contul 169). Precizarea de mai sus, din Directiva, ar permite autoritatii de reglementare sa prezinte datoria la suma de rambursat si sa prezinte separat prima de rambursare în bilant, în categoria cheltuielilor amânate. S-ar putea sa se revina la pozitiile bilantiere intitulate "Conturi de regularizare" care au existat în bilant acum mai bine de 10 ani? Solutia dezirabila ar fi, în opinia noastra, ca datoriile sa fie prezentate la suma primita si nu la suma de rambursat pentru a evita, pe de o parte, supraevaluarea datoriilor, iar pe de alta parte, recunoasterea în activ a acestor diferente care nu sunt active (ele sunt iesiri viitoare de resurse din entitate si nu resurse generatoare de beneficii economice viitoare).În cazurile exceptionale în care durata de utilizare a fondului comercial si a cheltuielilor de dezvoltare nu poate fi estimata în mod credibil, aceste imobilizari se amortizeaza în cadrul unei perioade maxime stabilite de statul membru. Aceasta perioada maxima nu poate fi mai mica de cinci ani si mai mare de zece ani. În notele explicative la situatiile financiare se furnizeaza o explicatie privind perioada de amortizare a fondului comercial.În situatia în care dreptul intern autorizeaza includerea costurilor de dezvoltare la "Active" si aceste costuri nu au fost integral amortizate, statele membre solicita sa nu se faca nicio distribuire din profituri, cu exceptia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a costurilor neamortizate.Decizii inerente viitoarelor schimbari de reglementari contabile în România:OMFP 3055/2009 este conform cu cerintele noii directive desi, este posibila o extindere a aplicarii valorii juste si asupra unor instrumente financiare care în prezent, la nivel individual, sunt evaluate la cost iar la nivel consolidat sunt evaluate la valoarea justa.Totusi, Noua Directiva stipuleaza ca statelor membre ar trebui sa li se permita ca dispozitiile generale si principiile enuntate sa fie aplicate diferit în situatiile financiare anuale comparativ cu situatiile financiare consolidate. Deci, autoritatile de reglementare vor avea libertatea de a decide daca vor asigura politici uniforme sau divergente la nivel individual si consolidat.Clarificari privind modul de fundamentare a testelor de depreciere si a valorilor de inventar pentru active precum imobilizarile corporale si necorporale sunt necesare.Conf.univ.dr.Stefan BuneaDirector INDPC CECCAR6.Raportarea platilor efectuate catre guvernePentru a asigura o mai mare transparenta a platilor efectuate catre guverne, întreprinderile mari si entitatile de interes public care îsi desfasoara activitatea în industria extractiva sau în sectorul exploatarii padurilor primare ar trebui sa prezinte platile semnificative efectuate catre guvernele tarilor în care isi desfasoara activitatea, într-un raport separat, anual. Întreprinderile de acest tip îsi desfasoara activitatea în tari bogate în resurse naturale, în special minerale, petrol, gaze naturale si paduri primare. Raportul ar trebui sa includa tipuri de plati comparabile cu cele prezentate de o întreprindere care participa la Initiativa privind transparenta în industriile extractive (EITI). Initiativa vine în completarea Planului de actiune al UE referitor la aplicarea legislatiei, guvernanta si schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT) si a dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, care prevad obligatia comerciantilor de produse din lemn de a actiona cu precautie pentru a împiedica intrarea pe piata Uniunii a lemnului ilegal.Statele membre impun întreprinderilor mari si tuturor entitatilor de interes public active în industria extractiva sau în sectorul exploatarii padurilor primare obligatia de a întocmi si a publica anual un raport asupra platilor catre guverne.Aceasta obligatie nu se aplica întreprinderilor reglementate de dreptul intern al unui stat membru care sunt filiale sau societati-mama, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:(a) societatea-mama intra sub incidenta legislatiei unui stat membru si(b) platile catre guverne efectuate de întreprindere sunt incluse în raportul consolidat asupra platilor catre guverne întocmit de societatea-mama respectiva;Nu este necesar ca o plata, indiferent daca este plata unica sau o serie de plati conexe, sa fie luata în considerare în raport daca este mai mica de 100.000 euro în cursul unui exercitiu financiar.Raportul prezinta urmatoarele informatii aferente exercitiului financiar în cauza:(a) suma totala a platilor efectuate catre fiecare guvern;(b) suma totala pe tip de plata, efectuata catre fiecare guvern;(c) daca platile au fost atribuite unui proiect specific, suma totala pe tip de plata, efectuata pentru fiecare astfel de proiect si suma totala a platilor pentru fiecare astfel de proiect.Platile efectuate de întreprindere pentru obligatii impuse la nivelul întreprinderii pot fi declarate la nivelul acesteia si nu la nivel de proiect.Daca se efectueaza plati în natura catre guverne, ele sunt raportate în valoare si, daca este cazul, în volum. Se furnizeaza documente justificative care explica modul în care a fost determinata aceasta valoare.Informatiile publicate cu privire la platile mentionate în prezentul articol reflecta substanta, mai curand decat forma platii sau activitatii în cauza. Platile si activitatile nu pot fi separate sau cumulate în mod artificial în vederea evitarii aplicarii prezentei directive.În cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro, pragul în euro este convertit în moneda nationala prin:(a) aplicarea cursului de schimb publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data intrarii în vigoare a oricarei directive care stabileste pragul respectiv; si(b) rotunjirea la cea mai apropiata valoare de suta.Statele membre impun întreprinderilor mari si entitatilor de interes public active în industria extractiva sau în sectorul exploatarii padurilor primare, care intra sub incidenta dreptului lor intern, obligatia de a întocmi un raport consolidat asupra platilor efectuate catre guverne daca, în calitate de societati-mama, au obligatia de a întocmi situatii financiare consolidate.O societate-mama este considerata a fi activa în industria extractiva sau în sectorul exploatarii padurilor primare daca una dintre filialele sale este activa în industria sau în sectorul mentionat. Raportul consolidat cuprinde numai platile rezultate în urma operatiunilor de extractie si/sau de exploatare forestiera.Obligatia de a întocmi raportul consolidat nu se aplica:(a) unei societati-mama a unui grup mic, cu exceptia cazului în care o entitate afiliata este entitate de interes public;(b) unei societati-mama a unui grup mijlociu, cu exceptia cazului în care o întreprindere afiliata este entitate de interes public si(c) unei societati-mama reglementate de dreptul intern al unui stat membru care este ea însasi filiala, daca societatea-mama a acesteia este reglementata de dreptul intern al unui stat membru.O intreprindere, inclusiv o entitate de interes public, poate fi exclusa din raportul consolidat asupra platilor catre guverne daca este îndeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:(a) restrictii severe pe termen lung împiedica în mod substantial exercitarea de catre societatea-mama a drepturilor sale asupra activelor sau conducerii întreprinderii în cauza;(b)în cazuri extrem de rare în care informatiile necesare pentru întocmirea raportului consolidat asupra platilor catre guverne nu pot fi obtinute fara cheltuieli disproportionate sau întârzieri nejustificate;(ba) actiunile sau partile sociale ale întreprinderii în cauza sunt detinute exclusiv în vederea vânzarii lor ulterioare.7.ConcluziiFara pretentia unei analize exhaustive, am încercat sa surprindem, prin aceasta analiza, elemente semnificative ale acestei noi directive care ar putea avea efecte asupra evolutiei reglementarilor contabile nationale în conformitate cu directivele europene în viitorul apropiat,În opinia noastra, noua directiva nu aduce modificari fundamentale în modelele de raportare financiara. Principalul aport al directivei este uniformizarea criteriilor de marime în functie de care entitatile si grupurile sunt clasificare ca fiind mici, mijlocii si mari, prescriptiile privind simplificarile acordate anumitor categorii de entitati (microîntreprinderi si IMM-uri) si cerintele suplimentare de informatii impuse altora (entitati si grupuri mari).Nu putem concluziona ca, în forma în care se afla, noua directiva se apropie mai mult de referentialul IFRS. Ramâne la latitudinea statelor membre în ce masura vor integra în reglementarile sau standardele locale politici contabile inspirate din IFRS.Noua directiva are o structura care, în opinia noastra, o face destul de greu de înteles de o maniera coerenta si cursiva. Pot fi identificate erori de traducere în limba româna dar care pot fi surmontate de catre autoritatea de reglementare prin clarificari ale termenilor în cauza.Apreciem ca OMFP 3055/2009, în forma în care se afla, este un produs consistent care poate fi adus relativ usor la conformitate cu cerintele noii directive. Ceea ce trebuie decis este daca se vor emite reglementari diferite în functie de categoriile de entitati vizate sau daca reglementarea va fi unica si va incluse simplificari pentru microîntreprinderi, IMM-uri si grupurile mici. În opinia noastra, solutia cea mai buna ar fi aceea a elaborarii a trei reglementari diferite: reglementari contabile aplicabile microîntreprinderilor; reglementari contabile aplicabile IMM-urilor si grupurilor mici; reglementari contabile aplicabile întreprinderilor mari si grupurilor mijlocii si mari.Clarificarile privind continutul raportului de audit, a raportului administratorilor au fost necesare în noua directiva. O analiza a acestor componente va face obiectul unui articol viitor.Bibliografie1. Stefan Bunea, Marian Sacarin, Mihaela Minu, Romanian professional accountants' perception on the differential financial reporting for small and medium-sized enterprises, The Journal of Accounting and Management Information Systems (JAMIS), vol 11, nr 1, pp 27-43, 2012, ISSN 1583-4387,***Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului (Text cu relevanta pentru SEE), publicata în JO L 182, 29.6.2013***Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 766 bis din 10.11.2009.
Publicat de:
Joi, 29 August 2013 - 09:55 AM
 

REGLEMENTARILE CONTABILE NATIONALE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE LA ORA TRANZITIEI (V) | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
 
 
Acces...

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu